+420 224 805 221

Zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

Provozovatelem internetových stránek www.flydovolena.cz (dále jen „internetové stránky“) a zároveň správcem osobních údajů je společnost FlyDovolena s.r.o., se sídlem Těšnov 1163/5, 110 00, Praha 1, IČ: 07869819, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 308993 (dále jen „FlyDovolená“).

FlyDovolená respektuje soukromí všech osob, které navštíví její internetové stránky, a dbá na ochranu jejich soukromého a osobního života. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie (dále jen „prohlášení“) je informovat Vás o tom, jakým způsobem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou Vaše osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, akceptujete toto prohlášení a  berete na vědomí, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje níže uvedeným způsobem a pro níže uvedené účely. Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte nám prosím své osobní údaje.

Toto prohlášení neplatí pro jiné internetové stránky, obchodní partnery ani pro jiné třetí strany, a to ani v případě, že by jejich internetové stránky byly propojeny s naší internetovou stránkou. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo záruku za jejich zásady nebo zpracování Vašich osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si předtím, než poskytnete své osobní údaje jakýmkoliv propojeným nebo odkazovaným internetovým stránkám, prostudovali zásady ochrany osobních údajů a zásady užívání souborů cookie těchto stránek.

Co jsou osobní údaje

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa.

Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak je využíváme?

FlyDovolená shromažďuje pouze takové osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete nebo které získáme prostřednictvím našich internetových stránek nebo prostřednictvím písemné či telefonické komunikace s Vámi.
Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, mohou zahrnovat:

  • Vaše identifikační a adresní údaje (např. titul, jméno, příjmení, bydliště);
  • Vaše kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon);
  • elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookie, typ prohlížeče, název domény);
  • další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb.

Vaše osobní můžeme na základě níže uvedených právních důvodů použít zejména k následujícím účelům:

Účel zpracování

Právní důvod zpracování

K plnění smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy mezi Vámi a námi.

Plnění smlouvy, poskytování objednaných služeb.

K odpovědi na Vaše dotazy či ke zpracování Vašich žádostí.

Oprávněný zájem k poskytování našich služeb a zajištění spokojenosti našich klientů; plnění smlouvy.

K odpovědi na Vaše dotazy prostřednictvím našeho Call centra.

Oprávněný zájem k poskytování našich služeb a zajištění spokojenosti našich klientů; plnění smlouvy.

Ke komunikaci s Vámi prostřednictvím online Chatu na našich internetových stránkách.

Oprávněný zájem k poskytování našich služeb a zajištění spokojenosti našich klientů; plnění smlouvy.

K poskytnutí služeb, o které jste požádali.

Plnění smlouvy, poskytování objednaných služeb.

K zasílání informací o našich nabídkách, novinkách, událostech (newslettery a jiné publikace).

Vás předchozí souhlas nebo náš oprávněný zájem pro účely přímého marketingu.

Ke kontaktování klienta/ péče o vztahy s klienty, k dokonalejšímu zjištění Vašich potřeb a následnému zlepšení našich produktů a služeb.

Oprávněný zájem k poskytování našich služeb a zajištění spokojenosti našich klientů.

U osobních údajů, které požadujeme pro plnění smlouvy s Vámi, nemáte zákonem uloženou povinnost tyto osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu či jiná smlouva mezi Vámi a FlyDovolenou ani nemohou být plněny požadované služby (vůbec či v požadované kvalitě). V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu jste oprávněni poskytnutí souhlasu odmítnout nebo již udělený souhlas kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv negativních dopadů na Váš vztah s námi.

Vaše osobní údaje neprodáme ani nepronajmeme žádné třetí straně.

Zásady používání souborů cookie

Abychom mohli neustále zlepšovat naše služby, využívají naše internetové stránky soubory cookie, což jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče nebo na pevný disk Vašeho počítače. Soubory cookie pomáhají Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preference navštívených stránek (např. preferovaný jazyk). Zvyšují tak uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro Vás užitečné. Tato data využíváme např. k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.

V případě, že nesouhlasíte s využíváním souborů cookie na našich stránkách, můžete pomocí nastavení svého prohlížeče ukládání souborů cookie zakázat. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud však ukládání souborů cookie zakážete, nebudete moci pravděpodobně používat všechny funkce našich internetových stránek.

Widgety sociálních sítí a jiných aplikací

Na našich internetových stránkách využíváme widgety sociálních sítí Facebook, Instagram, Google+  a služby pro hostování videí YouTube. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem využití našich stránek. Jakékoliv osobní informace, které poskytnete prostřednictvím těchto aplikací, mohou být využity poskytovateli těchto služeb. Zpracování těchto údajů se řídí podmínkami těchto společností (viz odkazy výše). FlyDovolená nemá kontrolu ani nenese žádnou odpovědnost za rozsah, způsob a účel zpracování údajů ze strany poskytovatelů těchto aplikací.

Předávání osobních údajů. Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým FlyDovolená uzavřela smlouvu o provizním zastoupení včetně zpracování a ochrany osobních údajů. FlyDovolená může dále Vaše osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

Jsou Vaše osobní údaje předávány mimo EU, resp. EHP?

Osobní údaje, které získáme prostřednictvím našich internetových stránek, nejsou předávány do třetích zemí mimo Evropskou unii (EU), resp. mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

Shromažďování a zpracování osobních údajů dětí

FlyDovolená bere ochranu osobních údajů dětí vážně. Při provozování našich internetových stánek nicméně nesbíráme informace o věku návštěvníků a uživatelů našich stránek a nedokážeme identifikovat, zda se jedná o dítě či starší osobu. S ohledem na výše uvedené Vás žádáme, pokud jste mladší 16 let a chcete nám prostřednictvím našich internetových stránek udělit souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (např. přihlášením k odběru našeho newsletteru), požádejte prosím Vaše rodiče, opatrovníky, či jiné zákonné zástupce o schválení takového kroku, a to předtím, než nám poskytnete nějaké osobní údaje. Bez takového schválení nejste oprávněni nám Vaše osobní údaje poskytnout.

Zabezpečení shromážděných údajů a doba uchovávání údajů

K ochraně Vašich údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení a poškození, používáme přísná fyzická, elektronická a administrativní bezpečnostní opatření. Vaše údaje jsou v bezpečí na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování a poté po dobu vyžadovanou zákonem. Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat pouze do doby, než takový souhlas odvoláte.

Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte celou řadu práv, včetně práva požadovat od FlyDovolené přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů FlyDovolené, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Dále nás můžete požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás na základě smlouvy či Vašeho souhlasu zpracováváme v elektronické podobě. Vezměte prosím na vědomí, že na výkon těchto práv se vztahují určité výjimky, a proto je nebude možné uplatnit ve všech situacích.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to buď podáním zaslaným na adresu cestovní kanceláře nebo emailem zaslaným na emailovou adresu info@flydovolena.cz. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně odstraníme závadný stav.

Změny tohoto prohlášení

FlyDovolená si vyhrazuje právo v případě potřeby toto prohlášení upravit či doplnit (především, aby byl dodržen soulad s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů). Doporučujeme Vám toto prohlášení pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o případných změnách. Aktualizované verze tohoto prohlášení budou vždy k dispozici na našich internetových stránkách.